GESCHIEDENIS

De Ahmadiyya Beweging in de islam werd in 1889 te Punjab in India opgericht door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (overl. 1908), een vermaarde moslim geleerde en een ge´nspireerde heilige van betekenis. In die tijd was de islam en de heilige profeet Mohammed in de gehele wereld het doelwit van de gemeenste aanvallen van westerse schrijvers in het algemeen en van christelijke missionarissen in het bijzonder. Religie als zodanig was ook aan de aanval van de toentertijd nieuw ontdekte wetenschappen onderhevig.

De traditionele moslim religieuze leiders met hun starre en verouderde kennis, hun ingenomenheid met onbetekenende interne meningsverschillen, waren uiterst hopeloos om de hevige aanvallen het hoofd te kunnen bieden. Bepaalde van hun geloofsovertuigingen waren zelfs zo verkeerd, dat deze als het ware koren op de molen waren van de critici van de islam.

Voor het merendeel van de moslims was de islam gedegradeerd tot een stel ritualen en verhaaltjes. Ontwikkelde moslims die niet in staat waren dit valse beeld van de islam, welke hun werd voorgehouden, te accepteren, verloren spoedig het vertrouwen en verwierpen zelfs hun eigen religie om zich aan te sluiten bij andere geloven.

Het was in deze tijd van wanhoop en falen van de moslim-gemeenschap, dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad naar voren trad om, met behulp van de door Allah aan hem gegeven kennis, de islam te verdedigen en om de originele, ware geest van de islam te onthullen, welke door de eeuwen heen verduisterd was.

Door middel van zijn boeken, lezingen en publieke debatten weerlegde hij niet alleen de vele beschuldigingen tegen de islam, maar hij bracht in feite de strijd rechtstreeks in de gelederen van zijn tegenstanders door de superioriteit van de islamitische leer te laten zien. De moslims verheugden zich over deze ommekeer en ten tijde van zijn dood werd hij door de prominente moslims uitgeroepen tot 'de triomfantelijke generaal van de islam'.

In die tijd van het grootste verval van de moslims kreeg Hazrat Mirza Ghulam Ahmad een openbaring van Allah om te onthullen dat de tijd van de wereldwijde, definitieve zegetocht van de islam, zoals die voorspeld was in de Heilige Qoer'aan, was aangebroken. Maar het zou een intellectuele, morele en geestelijke triomf zijn in de geest van sympathie en liefde voor de gehele mensheid. Hazrat Mirza richtte ook een beweging en gemeenschap van moslims op, Ahmadiyya genaamd naar de heilige profeet Mohammed's welbekende andere naam Ahmad, om de islam in de gehele wereld te verdedigen en te propageren en om de vergeten islamitische waarden van vrede, vergevingsgezindheid, tolerantie en brede sympathie voor alle mensen te benadrukken. Enkele van de leidende moslim intellectuelen en geestelijke geleerden van die tijd sloten zich aan bij de Beweging.